„ZOSTAŃ SPAWACZEM – PRACUJ W BRANŻY KONSTRUKCJI STALOWYCH!”

 

Projekt szkoleniowy GSG Akademii Rozwoju Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu POWER

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji: 01.10.2016 - 31.03.2018

Wartość projektu: 999 992,50 zł

Dofinansowanie: 949 960,50 zł w tym 842 793,68 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 80 biernych zawodowo uczestników projektu (10 kobiet oraz 70 mężczyzn) poniżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W wyniku udziału w projekcie 80 młodych osób nabędzie umiejętności i uprawnienia spawalnicze bądź monterskie oraz doświadczenie w pracy w przemyśle stoczniowym dzięki udziale w stażach. Ponadto co najmniej 57% uczestników szkolenia otrzyma propozycję pracy w gdańskich spółkach z branży stoczniowej i offshore.

 

 

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku 18-29 lat,

- nie pracujących,

- nie uczących się,

- nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- zamieszkujących w województwie pomorskim.

 

 

Zapewniane elementy wsparcia obejmują:

 

WSPARCIE DORADCZE I PSYCHOLOGICZNE

 

SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone uzyskaniem certyfikatów DNV•GL:

 

SPAWACZ-MONTER- kurs obejmować będzie 560h (teoria+praktyka), uzyskane po szkoleniu kwalifikacje: uprawnienia spawacza wg EN ISO 9609-1,        kwalifikacje monterskie, kwalifikacje przecinacza tlenowego, kwalifikacje operatora UTB potwierdzone zaświadczeniem UDT do obsługi urządzeń transportu    bliskiego kat. IIS.

 

SPAWACZ-OPERATOR - 328h (teoria+praktyka), kurs realizowany będzie zależnie od wstępnych kwalifikacji uczestnika na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Podczas pierwszego etapu uczestnictwa w projekcie osoby z doświadczeniem w zakresie spawania lub posiadanymi certyfikatami/zaświadczeniami z ukończonych kursów spawacza zostaną poddane testom weryfikującym umiejętności spawalnicze. Osoby z potwierdzonymi w ten sposób kwalifikacjami, zostaną skierowane na kurs spawania rur (poziom zaawansowany), natomiast pozostali na kurs spawania blach (poziom podstawowy). Uzyskane po szkoleniu kwalifikacje: uprawnienia spawacza wg EN ISO 9609-1 (certyfikaty DNV•GL), uprawnienia operatora sprzętu spawalniczego wg EN ISO 14732, kwalifikacje poddźwignicowego, kwalifikacje przecinacza tlenowego.

 

STAŻE ZAWODOWE - trzecim etapem projektu będzie odbywanie przez jego uczestników 3-miesięcznych płatnych staży zawodowych, zgodnie z nabytymi kwalifikacjami i uprawnieniami. Staże zorganizowane zostaną zgodnie z zapisami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Będą one kluczowe w osiągnięciu celu szczegółowego PO WER, ponieważ ich ukończenie pozwoli na zdobycie zatrudnienia ponad 50% uczestnikom projektu. Osobom, które nie otrzymają propozycji zatrudnienia po stażu etap ten pozwoli na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz umiejętności praktycznych.

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o projekcie „Zostań Stoczniowcem!” przewidzianym do realizacji w 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z Biurem Projektu:

+48 58 769 28 59

+48 508 008 073

akademia@gsgakademia.pl

www.facebook.com/GSGAkademiaRozwoju

www.gdanskshipyard.pl

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 80 biernych zawodowo uczestników projektu (10 kobiet oraz 70 mężczyzn) poniżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

W wyniku udziału w projekcie 80 młodych osób nabędzie umiejętności i uprawnienia spawalnicze bądź monterskie oraz doświadczenie w pracy w przemyśle stoczniowym dzięki udziale w stażach. Ponadto co najmniej 57% uczestników szkolenia otrzyma propozycję pracy w gdańskich spółkach z branży stoczniowej i offshore.

 

Więcej informacji w opisie poniżej.

Zostań spawaczem - projekty unijny

adres:       ul. Na Ostrowiu 15/20

                  80-873 Gdańsk

 

tel.:            (58) 769-21-57,   769-28-59

                  515-054-169, 508-008-073

 

e-mail:      akademia@gsgakademia.pl

Copyright © papec 2017. All rights reserved

Myślisz o pracy w branży stoczniowej, offshore,

wielkogabarytowych konstrukcji stalowych czy produkcji wież wiatrowych?

 

Nasze doświadczenie to Twój zawodowy sukces!

Przyjdź do nas, uszyjemy dla Ciebie szkolenie na miarę - autorskie programy nauczania,

ułatwiające znalezienie pracy.

GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o.

GSG Akademia Rozwoju